Thai Papaya Salad

Price : ¥ 880

Thai green papaya salad with shrimp